Den norske hjelpeapparat

I Norge er det et godt utbygd hjelpeapparat for barn, ungdom eller voksne som har blitt utsatt for en eller annen form for misbruk eller vold. Det finnes flere muligheter dersom man trenger hjelp og støtte, og hjelpeapparatet er der for både barn og voksne.

Dersom man har blitt utsatt for incest, er det støttesentre for incestofre i mange norske kommuner, og det finnes et landsdekkende telefonnummer man kan ringe til. Om man selv eller noen man kjenner er eller har vært utsatt for vold, kan man henvende seg til politiet eller barnevernet. Om man er utsatt for tvangsekteskap, kan man for eksempel ta kontakt med Tvangsekteskaptelefonen hos Røde Kors, og om man har vært utsatt for menneskehandel, kan man kontakte organisasjonen ROSA for å få veiledning og informasjon. I tillegg finnes det flere støtteordninger og organisasjoner som kan hjelpe, både i situasjonen og i etterkant av hendelsen, og regjeringen arbeider kontinuerlig med å lovfeste og skape ordninger som skal ivareta ofre for misbruk og vold i Norge. For kvinner og menn som har blitt utsatt for vold eller trusler om vold finnes det egne krisesentre i de fleste norske kommuner. Der kan man henvende seg for å få hjelp og beskyttelse. Tradisjonelt har det vært flest kvinner som har hatt dette behovet, men det viser seg at det er en økende andel menn som også trenger et slikt tilbud. Noen kommuner har krisesentre som tar imot både menn og kvinner, mens andre har sentre som hjelper enten kvinner eller menn. De fleste krisesentrene tar også imot barn sammen med en av foreldrene dersom de har behov for beskyttelse i en vanskelig situasjon.

Fri rettshjelp

Alle som har vært ofre for misbruk eller vold, har rett til fri rettshjelp i Norge. Det betyr at man får utnevnt en egen advokat, og denne tjenesten er gratis. Man kan også søke om voldsoffererstatning dersom man har anmeldt en voldshendelse eller et overgrep til politiet. Man kan for eksempel ta kontakt med en advokat eller med Kontoret for voldsoffererstatning, og mange kommuner har et eget slikt kontor der man kan henvende seg.

Mange voldsofre eller ofre for overgrep og misbruk trenger langvarig hjelp etter en voldssituasjon eller et overgrep. Noen har levd med vold og overgrep over lang tid, mens andre har opplevd en akutt hendelse med vold, incest eller misbruk. Det er alltid noen som kan hjelpe i en slik situasjon. Den psykiske helsetjenesten i Norge er et stort apparat med både offentlige og private aktører. Alle som arbeider med dette, har lang erfaring i å hjelpe enkeltmennesker, og kan gi råd og støtte der det trengs. Det er alltid en mulighet til å få hjelp i en kritisk situasjon i Norge, og man vil bli tatt godt imot av hjelpeapparatet. Noen ganger kan det være vanskelig å si at man trenger hjelp, men det er alltid lurt å melde fra til noen som har erfaring med å hjelpe. Da kan man få den hjelpen man trenger, og man slipper å være helt alene i en vanskelig livssituasjon.